S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Akcia

naša cena 14,90 EUR
skladom
Akcia

veľkosť 9x18cm

naša cena 4,95 EUR
nie je skladom
Akcia
Top produkt

ŠŤASTIE a ZDRAVIE

naša cena 10,00 EUR
skladom
Akcia

Naše semináre

arr32021 - Vytvor si svoju osobnú vôňuOsobná vôňa alebo vlastný parfém je umelecké dielo. Vždy je to veľmi intína vec. A vytvoriť si vôňu,... arr32020 - Rodinné konštelácieKonštelácie sú zážitkový seminár, ktorý je určený pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu dozvedieť... arr32020 - TRE introV spolupráci o.z. FASCINUJÚCE DETI a JASPIRE s.r.o. organizujú workshop TRE® - intro-PEZINOK-Si...

Kontakt

JASPIRE s.r.o.
Radničné námestie 1
90201 Pezinok
tel: 0903739888
napíšte nám

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.rajskazahrada.sk ( ďalej len " VOP " ) 

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len " VOP " ) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese ako predávajúcim na strane jednej ( ďalej len " predávajúci " ) a fyzickou osobou spotrebiteľom , ako kupujúcim na strane druhej ( ďalej len " kupujúci " ) , a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len " webové rozhranie " ) . Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

Predávajúcim je:

JASPIRE s.r.o.

sídlo : Radničné námestie , 90201 Pezinok

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90399/B

Konateľka spoločnosti je: Mgr. Janka Porubanová

Telefón : +421 903 739 888

Adresa internetového obchodu predávajúceho :www.rajskazahrada.sk( ďalej len " internetový obchod " )

 

1.2 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára a plní kúpnu zmluvu za účelom nákupu výrobkov, určených pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti. Na objednávanie produktov prostredníctvom internetového obchodu je oprávnená fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony.

1.3 Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len " kúpna zmluva ").

1.4 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.5 V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí .

1.7 Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

II.

Základné informácie, Predávajúci

 

2.1   Stránka www.rajskazahrada.sk umožňuje nákup tovaru ponúkaného na svojej stránke.

2.2   Subjektom, ktorý zabezpečuje technickú prevádzku stránok a ich správu je spoločnosť: 

JASPIRE s.r.o.

IČO: 47 223 740

Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok

zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90399/B

(ďalej len „JASPIRE“ a/alebo „správca aplikácie“)

2.3   Tieto VOP nepredstavujú kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim, uzatvorenú s využitím rozhrania www.rajskazahrada.sk, a súhlas s týmito VOP nepredstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy. Podmienky zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorého je kúpa produktov prostredníctvom internetového obchodu, sú uvedené v čl. V. týchto VOP. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

III.

Nákup tovaru

 

3.1   Zákazník má možnosť vykonať výber produktu zadáním názvu produktu alebo jeho časti do vyhľadávacieho poľa www.rajskazahrada.sk. Po vykonaní výberu produktu zákazníkom ponúkne www.rajskazahrada.sk zoznam relevantných ponúk, zodpovedajúcich zadaniu zákazníka.

3.2   V každej ponuke sú uvedené minimálne nasledujúce údaje:

  • názov produktu;
  • fotografia produktu; môžu byť taktiež použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť   napr. vo farbe balenia produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúcí textový popis ponuky;
  • špecifikácia produktu podľa jeho povahy;
  • cena produktu - je vždy uvedená ako cena konečná, vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak

3.3   Vedľa ceny produktu môže byť v ponuke uvedená cena vrátane jeho dopravy k zákazníkovi, prípadne cena jednotlivých spôsobov dopravy.

3.4  Po výbere konkrétnej ponuky už v rámci internetového obchodu www.rajskazahrada.sk vloží zákazník produkt do nákupného košíka, jeho obsah má možnosť skontrolovať, meniťi odstrániť jeho prípadné chyby pred odoslaním objednávky.

3.5   V nákupnom košíku sa zákazníkovi zobrazí vždy všetok tovar uložený v košíku, cena produktu, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkých produktov uložených v košíku a náklady na dopravu objednaných produktov; ceny produktov sa zobrazujú vrátane DPH.

3.6   Odoslanie objednávky zákazníkom je považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s JASPIRE s.r.o. JASPIRE s.r.o. potom prostredníctvom svojho internetového obchodu prevádzkovaného v rámci www.rajskazahrada.sk potvrdí objednávku na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom v rámci objednávky. Prijatím potvrdenia objednávky zákazníkom je uzatvorená kúpna zmluva s JASPIRE s.r.o. 

 

IV . 

Kúpna zmluva - všeobecné ustanovenia

 

4.1 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, ďalej len ako "tovar".

4.2 Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií :

a ) názov produktu;

b ) fotografia produktu ; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu ; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;

c ) špecifikácia produktu podľa jeho povahy;

d ) cena produktu - je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi , ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní; 

4.3 Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

4.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky .

4.5 Nákup tovaru môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania na základe registrácie do webového rozhrania alebo priamo bez registrácie.

4.6 Za účelom registrácie je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Registráciou kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.7 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho , popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. 

 

V .

Uzavretie kúpnej zmluvy

 

5.1 Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a ) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania ,

b ) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c ) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

( ďalej spoločne len ako " objednávka " ).

5.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke ( ďalej len " elektronická adresa kupujúceho " ) .

5.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru , výška kúpnej ceny , predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne alebo telefonicky ) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

5.4 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou), pričom v prípade platby ceny za tovar v hotovosti v prevádzke predávajúceho podľa čl 6.1 a ) alebo v prípade platby ceny za tovar platobnou kartou v prevádzke predávajúceho podľa čl 6.1 b ) VOP dôjde k prijatiu objednávky okamihom zaplatenia kúpnej ceny.

5.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

5.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. 

 

VI . 

Cena

 

6.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi :

a ) v hotovosti v prevádzke predávajúceho uvedenej v rámci objednávkového formulára tam, kde predávajúci umožňuje osobný odber;

b ) bezhotovostne platobnou kartou v prevádzke predávajúceho uvedenej v rámci objednávkového formulára tam, kde predávajúci umožňuje osobný odber;

c ) bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky ( ďalej len "účet predávajúceho");

d ) dobierkou tam, kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu.

6.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.

6.3 V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku alebo v prípade platby platobnou kartou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

6.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade , keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet.

6.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet podľa bodu 6.1 c ).

6.6 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

6.7. Daňový doklad-y za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky emailom. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom. Objednávka a doprava môže byť rozdelená na viac daňových dokladov podľa expedície tovaru.

6.8 Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

VII

Dodanie

 

7.1 Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách :

a ) v prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu kedykoľvek po prijatí objednávky kupujúceho v prevádzkarni predávajúceho v priebehu bežnej pracovnej doby, ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom  v objednávkovom rozhraní,

b ) v prípade platby bezhotovostným spôsobom, t. j. prevodom na účet, sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v prevádzke predávajúceho, a to kedykoľvek v priebehu bežnej pracovnej doby, ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom v objednávkovom rozhraní, najskôr však po tom, čo bude kupujúcemu doručené oznámenie predávajúceho o prijatí ceny za tovar podľa článku 5.4 VOP,

c) v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade , že tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 pracovných dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V prípade, že nedôjde v tomto odseku k vyššie uvedenej úhrade v lehote do 3 dní od prijatia objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 7.2 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci.

7.3. Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do 48 hodín. Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený pojmom "NIE JE SKLADOM" jeho dostupnosť overíte dotazom na email: info@rajskazahrada.sk Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom, ale je dostupný, je maximálne mesiac vo veľmi ojedinelých prípadoch aj viac.

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. a kuriérskej spoločnosti DPD.

Poštovné a balné je nasledovné:

doručenie kuriérom DPD na dobierku - 4,50 EUR

PLATBA VOPRED na účet a doručenie DPD kuriérom 4 Eurá

Balík na Poštu - Platba NA DOBIERKU 4 Eurá

pri nákupe nad 60 EUR a platbe vopred na účet predávajúceho je doprava za poštu i doručenie kuriérom ZDARMA.

 

VIII

Odstúpenie

 

8.1 V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho ( bod 1.1 VOP ).

8.2 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a , ak je to možné , v pôvodnom obale.

8.3 V lehote pätnástich ( 15 ) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté . Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.4 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnenia, ktoré poskytol predávajúcemu za odobraný tovar, a to do desiatich ( 10 ) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však do tridsiatich ( 30 ) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru.

 

 

IX. 

Záruka , zodpovednosť za vady, spory

 

9.1 Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená iná záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

9.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä , že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

9.3 V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil .

9.4 V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (tam , kde je to možné). V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.

9.5 Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@rajskazahrada.sk

 

X .

Kontrolný orgán

 

Kontrolným orgánom , ktorý vykonáva dozor nad činnosťou predávajúceho je :

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Adresa : Prievozská 32, 827 99  Bratislava 27 

Tel: 451-2-58 27 21 64

e - mail: info@soi.sk 

www.: https://www.soi.sk/

 

  XI.

Ochrana osobných údajov

 

11.1 Kupujúci udeľuje Predávajúcemu: spoločnosti JASPIRE.s.r.o., so sídlom Radničné námestie 1, 90201 Pezinok, IČO 47 223 740, DIČ 2023818676 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 90399/B (ďalej len ako „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov (najmä prostredníctvom Registračného formulára, formulára na aktualizáciu registrovaných údajov a Objednávkového formulára) v rozsahu meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa alebo adresy, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“ v príslušnom gramatickom tvare). Predávajúci je oprávnený osobné údaje Kupujúceho spracúvať na účely:

11.1.1 realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov Predávajúceho prostredníctvom Obchodu,

11.1.2. skvalitňovania produktov a služieb Predávajúceho.

11.2 Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu.

11.3 Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov Predávajúcim prostredníctvom Obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu info@rajskazahrada.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Predávajúcemu na adresu jeho sídla. Odvolaním súhlasu zaniká registrácia registrovaného Kupujúceho na stránkach Obchodu, prístup registrovaného Kupujúceho do častí (sekcií) stránok Obchodu určených pre registrovaných užívateľov ako aj jeho účasť vo vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Predávajúci smie osobné údaje Kupujúceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Kupujúci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené v §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to právo:

11.3.1 na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, opravu nesprávnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak pominul účel ich spracúvania alebo došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona,

11.3.2 odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne žiadať blokovanie osobných údajov v prípade odvolania súhlasu,

11.3.3 na základe písomnej žiadosti namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu, ako aj v prípade neoprávneného zásahu do práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním osobných údajov poškodené,

11.3.4 v prípade podozrenia, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre dohľad nad ochranou osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

11.4 Osobné údaje Kupujúceho môže Predávajúci sprístupniť aj príjemcom v zmysle §4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky Kupujúcemu. Osobnými údajmi Kupujúceho sa na účely týchto VOP rozumejú jednak osobné údaje samotného Kupujúceho, a jednak aj osobné údaje osôb konajúcich za Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, ktoré boli Predávajúcemu poskytnuté Kupujúcim a/alebo samotnými osobami konajúcimi za Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Kupujúci Predávajúcemu aj súhlas na využívanie jeho údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

11.5 Údaje Kupujúceho (vrátane osobných údajov) môžu byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP.

11.6 Údaje Kupujúceho (vrátane osobných údajov) môžu byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP.

11.7 Potvrdením súhlasu s týmito VOP udeľuje Kupujúci Predávajúcemu súhlas na používanie technológie cookies a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, spôsobom podľa nasledujúceho odseku odvolať. V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na účely uvedené vyššie v tomto bode VOP, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Predávajúci si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Obchodu a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP).:

11.7.1 umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok Obchodu po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok Obchodu či ukladanie položiek do Nákupného košíka atď.,

11.7.2 zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok Obchodu používajú stránky, ako napr. ktoré stránky Obchodu sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok Obchodu prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok Obchodu,

11.7.3 uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok Obchodu, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu pre návštevníkov a užívateľov stránok Obchodu,

11.7.4 reklamné a marketingové účely Prevádzkovateľa, jeho programov, produktov a služieb, tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

 

XII.

Záverečné ustanovenia

 

12.1  Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1.9.2017. 

12.2  Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť .

12.3  Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom.

12.4  V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto VOP boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

 

V Pezinku, dňa 21.8.2017

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MDI5OTk0